ЕкоСейф

Tам където се пресичат отговорния подход към отпадъците с грижа за околната среда и мисълта за утрешния ден!

Свържете се с нас Научете повече

Мисия

Мисията на ЕКОСЕЙФ е посредством правилното управление на отпадъците, да допринесе за непрекъснато подобрение на качеството на живот и устойчиво екологично развитие, съчетавайки основните принципи:

  • Екологична отговорност
  • Иновативни решения
  • Грижа за околна среда и здравето на обществото

Дългосрочната стратегия на фирмата изцяло следва тренда наложен от ЕС в сферата на управление на отпадъците и е свързана с изграждането на иновативни проекти по отношение на третиране, обезвреждане и крайно оплзотворяване на отпадъците.

Отмина времето в което на отпадъците се гледаше единствено като източник на замърсяване. Добре управляваните отпадъци представляват ценен ресурс и източник на енергия. Ежедневното им генериране налага разработването на екологосъобразни проекти фокусирани върху повторното им използване, рециклиране и оплзотворяване с цел редуциране на тяхното количество.

Дейности

Дружеството е регистрирано като търговец и брокер и притежава съответните разрешителни за третиране в.т.ч, преопаковане на отпадъци, събиране и транспортиране на територията на цялата страна, както и за търговия за всички видове опасни и неопасни отпадъци, упоменати в Наредба 2 за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ.

Търговия с отпадъци

Екосейф е регистрирана под номер 819 в Изпълнителна агенция по околна среда и разполага с разрешително за търговия с всички видове опасни и неопасни отпадъци упоменати в Наредба 2 за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ.

Събиране и транспортиране

Екосейф е регистриран под номер N12-RD-1844-00 ot 08.05.2018 г за извършване на дейсност по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с чл.1 т.41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на някои видове опасни и неопасни отпадъци.

Третирaне на отпадъци

Екосейф има издадено разрешителни за третиране в т.ч. преопаковане на територията на РИОСВ София град и София област, Плевен, Враца, Монтана, Стара Загора, Бургас.

Сертификати

Екосейф ООД е изградила и внедрила следните стандарти за качество, безопасност, здраве и околна среда.

ISO 14001

ISO 14001:2015 за управление на отпадъци – извършване на дейности по търговия, събиране и транспортиране.

ISO 9001

ISO 9001:2015 за управление на отпадъци – извършване на дейности по търговия, събиране и транспортиране.

OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 за управление на отпадъци – извършване на дейности по търговия, събиране и транспортиране и третиране на отпадъци.

Екип

Екипът на „ЕкоСейф“ ООД се състои от специалисти в областта на отпадъците с дългогодишен опит и познания, назначени на трудов и граждански договори. Дружеството също така използва капацитета на външни консултанти, чиято експертиза има изключителна добавена стойност към изграждането и развитието на заложените стратегия и цели.

Контакти

При въпроси и предложения, свързани с дейността на фирмата не се колебайте да се свържете с нас.

Адрес

София 1000
Бул.“Христо Ботев“ №28

E-mail: officeecosafebg.com

Тел: +359 885 90 39 93

Представител за Гърция

Нестор Гироусис

E-mail: n.girousisecosafebg.com

Тел: +30 698 4642682